SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Results 1 - 7 of 7

Wholesome Pet Food / Առողջարար կենդանու կեր

Homemade cat food/Տնական՝ կատվի կեր

1 kg, made from vegetables, brown rice, sunflower oil, and ...

Sales price: 2500,00 դր.
Price / kg:

Homemade dog food/ Տնական շան կեր

1 kg, made from vegetables, brown rice, sunflower oil, and ...

Sales price: 3000,00 դր.
Price / kg:

Flaxseed Meal Pellets/Հատիկավոր կտավատի կեր

250 g GMO free for pets (dogs, rabbits, cats, mice) 250 ...

Sales price: 1000,00 դր.
Price / kg:

Rabbit Feed/ճագարի կեր

500 g chemical free yonja rabbit feed 500 գ. առնց ...

Sales price: 500,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 250,00 դր.
Price / kg:

Flaxseed Pet Biscuit/Կտավատի սերմի բլիթ կենդանիների համար

80 g each made with flax seed 80 գ յուրաքանչյուրը, ...

Sales price: 250,00 դր.
Price / kg:

Niger Seeds/Նիգեր սերմեր

100 g Guizotia abyssinica high in protein 100 գ հարուստ ...

Sales price: 600,00 դր.
Price / kg: