SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Wild Rosehip Leaf Tea Therapy/Վայրի Մասուրի Տերևների Թերապևտիկ Թեյ

PrintEmail
25 g/գ.
Strengthens immune system to fight off the flu, clears mucous
congestion, its antioxidants prevents premature aging, anti-inflammatory effect which helps  rheumatoid arthritis, antidepressant properties which helps relax and relieve stress, increases bile flow to regulate bowel movements and helps prevent prostate cancer.

Ուժեղացնում է իմունային համակարգը՝ պայքարելու գրիպի դեմ, ազատում է լորձային խցանումից: Նրա հակաօքսիդանտները կանխում են վաղաժամ ծերացումը, ունեն հակաբորբոքային ազդեցություն, որը օգնում է ռեւմատոիդ արթրիտի ժամանակ: Ունի նաև հակադեպրեսիվ հատկություն, որը օգնում է հանգստանալ ջղերը եւ թեթևացնել սթրեսը: Բարձրացնում է լեղիյի հոսքը՝ աղիք շարժումները կարգավորելու համար, օգնում է կանխել շագանակագեղձի քաղցկեղը:
Sales price 700,00 դր.
Price / kg:
rosehip
Description

Rosehip tea is one of the most popular remedies. It is used for centuries to increase immunity and generally to maintain overall health. The content of vitamins and minerals in Rosehip fruits is effective in the treatment of colds, coughs and flu, reduces cholesterol and relieves menstrual pain and teeth problems.

The beneficial effects are known since antiquity. Rosehip is known in some regions as wild rose bush. It is well known that its fruits, which ripen in early fall, are extremely rich in vitamin C, but also in other types of vitamins such as provitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin PP, vitamin K and Niacin. Besides rich content in vitamins, Rosehip fruits are high in sugars, citric acid, pectin, tannin, copper, chromium, manganese, pectin, organic acids, essential oils, has invigorating effects, is antibacterial, regenerating, analgesic, anti-cancer and inflammatory and is a perfect drink to improve the health of the body naturally.

 

Rosehip tea – Properties and Benefits

 

Replaces painkillers

Rosehip tea acts as a sedative in cases of insomnia, migraine, nervous asthenia and chronic physical fatigue.

 

Rosehip tea prevents heart diseases.

Besides being a diuretic, Rosehip tea has attributed other qualities leading to improvement and healing of extremely serious diseases. Thus, having a high content of vitamin P, Rosehip preparations maintain proper functioning of capillaries, normalize blood circulation, and protect the heart. Heart disease can be prevented with Rosehip tea. Along with Hawthorn fruits, Rosehip fruits are true champions in preventing crises from angina and heart attack.

 

Calm liver crises

Rosehip tea is recommended in diseases of the liver, and has the ability to increase the secretion of bile, strengthens the body, and is a good fortifier.

Rosehip can be used to relieve seizures liver or biliary colic. Therefore, after a hearty meal, a cup of Rosehip tea is welcome.

 

Rosehip tea – fight kidney stones

Rosehip tea has many health benefits and is useful both in removing kidney stones or sand as well as many other ailments.

The main therapeutic action is increasing the amount of urine excreted in a day, Rosehip is a good diuretic. This action is attributed mainly to the Rosehip seeds. Rosehip tea has no side effects and can be used for long periods of time. Some experts claim that Rosehip fruit can be recommended in inflammatory bowel and would combat successfully kidney stone.

 

 

Nutrients from Rosehip fruits serve as both stimulating and strengthening the immune system. They help in the rapid destruction of bacteria that can cause urinary tract infection. In cases of cystitis is advisable to drink at least one cup of tea a day and unpleasant symptoms will be reduced quickly.

Reviews

There are yet no reviews for this product.