SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Flaxseed Heating/Cooling Pack/Կտավատի Սերմերով Տաքացվող/Սառեցվող Բարձ

PrintEmail
1 pack 14cmX 50cm /1 բարձ 14սմX50սմ
Sales price 2000,00 դր.
Price / kg:
flaxpad2
flaxpad1
Description

Armenian flaxseed grown by our partners, Mr. Hovhanissyan & family, in Abaran, have produced over 1 ton of golden flaxseed which has the highest oil content and more nutrients than the imported ones. Simply try the flaxseed itself and you will taste the high quality. Because of the over abundance that we have received this year, we are giving our customers a special offer, with a new product that we have created especially because of this wonderful seed! Use our flaxseed heating pack all through the winter and see how long flaxseed keeps heat and helps you stay warm and cozy. Heat them in the microwave, oven, or on a radiator, and use them on sores, arthritis pain, for muscle relief, or just stay cozy and keep warm through the winter! If kept in the freezer, you can also stay cool during the summer days by placing the pack around your neck!!! There are a variety of colors and patterns to choose from and you can also special request a specific size and shape as well. Choose a natural way to stay warm or cool off with GGA flaxseed pack!!! 
Մեր գործընկերների կողմից աճեցված Հայկական կտավատի սերմերը, Պարոն Հովհաննիսյանն ու ընտանիքը, Աբարանում, արտադրել են ավելի քան 1 տոննա ոսկե կտավատ, որն ունի ամենաբարձր պարունակությունը եւ ավելի շատ սննդանյութեր, քան ներմուծվածները: Պարզապես փորձեք մեր կտավատի սերմը եւ կզգաք բարձր որակը: Այս տարի մենք ստացել ենք մեծ բերք, մենք տալիս ենք մեր հաճախորդներին մեծ զեղչով և մի նոր ապրանքատեսակ որ մենք ստեղծել ենք, հատկապես այս հրաշալի սերմից! Օգտագործեք մեր կտավատի ջեռուցման պարկը բոլոր ձմռանը, եւ տեսեք, թե որքան երկար է տաք մնում եւ օգնում է մնալ ջերմ եւ տաքուկ: Ջերմացրեք դրանք միկրոալիքային սարքով, փուռի մեջ կամ ռադիատորի վրա, եւ դրանք օգտագործեք արթրիտի ցավերի, մկանների օգնության համար, և ձմռանը ջերմ մնալու համար: Եթե պահվում է սառնարանում, դւք կարող եք նաեւ զով լինել ամառային օրերին `տեղադրելով պարկը ձեր վզի վրայ: Կա տարբեր գույներ որ կարողեք ընտրել եւ կարող եք նաեւ հատուկ պահանջել որոշակի չափով եւ ձեւով: Ընտրեք բնական միջոց, ջերմ կամ զով մնալ GGA- ի կտավատի պարկով:

 

Units in box: 1

Reviews

There are yet no reviews for this product.